divendres, 24 de juliol de 2015

DECRET 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya

https://drive.google.com/open?id=0Bzvh1YCvy_7eRHo0MnduOElQQVE


Basant-se en normatives anteriors, les comunitats autònomes han de desenvolupar un conjunt d’actuacions tendents a la implantació i la gestió de la formació sanitària especialitzada, com són: informar i traslladar les sol·licituds d’acreditació d’unitats docents; definir els criteris de constitució i adscripció de les comissions de docència a un centre o una unitat docent, determinar-ne la dependència funcional, la composició i les funcions,com també la coordinació d’actuacions de les comissions existents; vetllar perquè les unitats docents reuneixin les condicions per al compliment de les seves finalitats; regular els procediments per a la designació, el reconeixement, la incentivació i l’avaluació periòdica dels caps d’estudi de formació especialitzada; regular els procediments per al nomenament i l’acreditació periòdica dels tutors o els sistemes de reconeixement específic de l’acció tutorial; autoritzar les rotacions externes i les sol·licituds de canvi excepcional d’especialitat del personal resident, o informar sobre les estades formatives d’estrangers.


Per aixó s'han publicat ja:


Ordre SLT/337/2013, de 20 de desembre
Regula el procediment per a l’acreditació de tutors d’especialistes en formació de les especialitats de medicina.


Decret 119/2014, de 5 d’agost
De reestructuració del Departament de Salut, estableix a favor de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut, les funcions d’establir i dirigir les polítiques en l’àmbit de la planificació de necessitats de professionals i de l’ordenació professional, de la formació en matèria de salut i del desenvolupament professional, i també les funcions d’autoritat sanitària corresponents a l’acreditació i la certificació de professionals sanitaris i de les activitats de formació que aquests desenvolupin.


I ara aquest DECRET 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya:

Aquest Decret té per objecte l’ordenació del sistema de formació sanitària especialitzada a Catalunya, de conformitat amb la legislació bàsica de l’Estat en aquesta materia.