ROTACIONS

ROTACIONS RESIDENTS

Aquest calendari no es rigid. L'incorporació a la rotació en Ortopèdia Infantil s'ha de fer quan ho permet el Hospital on anem a rotar i les Externes, si pot ser a l'extranjer,  també estan sotmeses a la disponibilitat del servei on es vol anar. Per aquest motiu aixo es un guió... pero no un calendari hermètic.

RESUM 

R1: COMPLEMENTARIA /URGENCIES / ANESTESIA / CIRUGIA VASCULAR / CAP / TQ3
R2: MALUC / GENOLL
R3: MA / PEU / INFANTIL
R4: ESPATLLA / RAQUIS
R5: MALUC / GENOLL/ EXTERNES

Resum de les rotacions curs 2014-15

Rotació MEF-1.

Cursos de formació Completària ( una setmana) . Maig ( finals):
• Es tracta de ubicar-se al Tauli i contactar amb els elements que seran necessaris per l'aprenentatge i la recerca;

Urgéncies COT: Juny - Juliol - Agost:
• L’objectiu daquesta rotació inicial és prendre contacte amb el Servei, així com adquirir uns coneixements teórics i práctics i unes dots dobservació que portin a la capacitació autónoma (nivell A) en l’ámbit de la urgéncia traumatológica, d’una forma progressiva i tutelada.

Anestesiologia i Cirurgia Vascular: Setembre - Desembre.
Són les dues rotacions prioritáries no especifiques. El MEF fará dos mesos en cada rotació, alternant amb el seu company MEF.
• Els objectius formatius de la rotació pel Servei d’Anestesiologia són el maneig del malalt crític ,principalment el politraumatitzat , la realització de técniques básiques de intubació, tóracocentesis, vies centrals i anestésia loco-regional, el tractament del dolor i l’avaluació preoperatória.
• Els objectius formatius de la rotació pel Servei de Cirurgia Vascular són el maneig de les lesions vasculars agudes i cróniques (incloent les amputacions), la realització d’accessos quirúrgics als troncs vasculars; el coneixement dels principis de reparació vascular, el diagnóstic i tractament de la trombosi venosa profunda i la valoració i tractament del peu diabétic.

Servei de COT: Gener - Maig.
Rotació extra-hospitalária en els Centres d’Assisténcia Epecialitzada adscrits al Hospital. S'alternaran  amb el seu company MEF am la següent rotació.
• L’objectiu daquesta rotació és prendre contacte amb la assistència primària, així com adquirir uns coneixements práctics que portin a la capacitació autónoma (nivell A) per realitzar examens clinics bàsics i confeccionar histories cliniques dels pacients en l’ámbit de la consulta de traumatologia , d’una forma progressiva i tutelada.

Rotació pel quirófan de cirurgia traumatológica (TQ3).
• L’objectiu daquesta rotació inicial és prendre contacte amb la pràctica quirurgica bàsica , així com adquirir els coneixements teórics i práctics que portin a la capacitació autónoma (nivell A) en la activitat quirurgica en general (asèpsia , disciplina i comportament), d’una forma progressiva i tutelada.
seran alternants com l’anterior.


Rotació MEF-2.
Durant aquest any lectiu, els MEF-2 seran assignats mig any cada un a les Unitats de Maluc i Genoll, de manera alternant. Coincidiran amb els MEF-5.

• Els objectius formatius específics d’aquesta rotació són la adquisició progressiva tant del coneixement teóric de la patologia de maluc i genoll com de les habilitats práctiques:
  -Passi diari de planta dels pacients ingressats, progressant en la seva independéncia i atenuant progressivament la seva supervisió.
  -Assisténcia a les cirurgies programades, planificació preoperatória, preparació i col·locación del pacient, muntatge del camp quirúrgic i actuació com a assistent quirúrgic en les intervencions.
  -Assisténcia a les consultes externes.


Rotació MEF-3.
Durant aquest any,  els MEF-3 seran assignats la meitat del temps  a la Unitat de Má i Microcirurgia vascular nerviosa , i l'altre a la Unitat de Peu . Durant aquest periòde  faran dos mesos de rotació externa a Ortopédia Infantil i un altre per la unitat de Cir Ort Infantil del Taulí.

• Els objectius formatius específics teórics daquesta rotació són l’adquisició progressiva del coneixement de la patologia de la má, nervi periféric i cirurgia reconstructiva dels membres, de la patologia peu i turmell i de la ortopédia infantil. No obstant aixó els objectius formatius en habilitats práctiques inclouran el passi diari de planta dels pacients ingressats, progressant en la seva independéncia, assisténcia a les cirurgies programades, planificació preoperatória, preparació i collocación del pacient, muntatge dei cámp quirúrgic i actuació com a assistent quirúrgic en les intervencions aixi com la assisténcia a les consultes externes ,que s’especifiquen mes en devant, en la rotacio per la unitat corresponent.

Rotació MEF-4.
Durant aquest any , els MEF-4 seran assignats la meitat del temps a la Unitat de Espatlla i Colze i l'altre a la Unitat de Raquis.
• Els objectius formatius específics daquesta rotació són l’adquisició progressiva tant del coneixement teóric de la patologia d’espatlla, colze i raquis com de les habilitats pràctiques similars a l’any anterior i que s’especifiquen mes en devant, en la rotacio per la unitat.

Rotació MEF-5.
Durant aquest any lectiu, els MEF-5 seran assignats sis mesos a la Unitat de Maluc i sis mesos a la Unitat de Genoll.

•Els objectius formatius específics daquesta rotació són l’adquisició progressiva tant del coneixement teóric de la patologia maluc i genoll com de les habilitats pràctiques similars a l’any anterior i que s’especifiquen mes en devant, en la rotacio per la unitat. S’inclou en elles lasupervisio del passi de planta del MEF-2.

A ser possible i durant el segon semestre, el MEF-5 podrá realitzar una rotació de tres mesos en una altra Unitat Docent nacional o estrangera

PROGRAMA FORMATIU. BOE
GUIA DEL RESIDENT  COT PARC TAULI 2011