dimarts, 20 d’octubre de 2015

La Cirurgía Ortopédica i Traumatología en la Era Digital

Pot ser molt bo...
www.qhdn2015.com
La Cirugía Ortopédica y Traumatología en la Era Digital
MADRID - 19 y 20 DE NOVIEMBRE;  APLICACIONES 3D
Planificación preoperatoria digital; Impresión 3D quirúrgica; Guías personalizadas;  Implantes a medida; Cirugía robótica.


divendres, 24 de juliol de 2015

DECRET 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya

https://drive.google.com/open?id=0Bzvh1YCvy_7eRHo0MnduOElQQVE


Basant-se en normatives anteriors, les comunitats autònomes han de desenvolupar un conjunt d’actuacions tendents a la implantació i la gestió de la formació sanitària especialitzada, com són: informar i traslladar les sol·licituds d’acreditació d’unitats docents; definir els criteris de constitució i adscripció de les comissions de docència a un centre o una unitat docent, determinar-ne la dependència funcional, la composició i les funcions,com també la coordinació d’actuacions de les comissions existents; vetllar perquè les unitats docents reuneixin les condicions per al compliment de les seves finalitats; regular els procediments per a la designació, el reconeixement, la incentivació i l’avaluació periòdica dels caps d’estudi de formació especialitzada; regular els procediments per al nomenament i l’acreditació periòdica dels tutors o els sistemes de reconeixement específic de l’acció tutorial; autoritzar les rotacions externes i les sol·licituds de canvi excepcional d’especialitat del personal resident, o informar sobre les estades formatives d’estrangers.


Per aixó s'han publicat ja:


Ordre SLT/337/2013, de 20 de desembre
Regula el procediment per a l’acreditació de tutors d’especialistes en formació de les especialitats de medicina.


Decret 119/2014, de 5 d’agost
De reestructuració del Departament de Salut, estableix a favor de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut, les funcions d’establir i dirigir les polítiques en l’àmbit de la planificació de necessitats de professionals i de l’ordenació professional, de la formació en matèria de salut i del desenvolupament professional, i també les funcions d’autoritat sanitària corresponents a l’acreditació i la certificació de professionals sanitaris i de les activitats de formació que aquests desenvolupin.


I ara aquest DECRET 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya:

Aquest Decret té per objecte l’ordenació del sistema de formació sanitària especialitzada a Catalunya, de conformitat amb la legislació bàsica de l’Estat en aquesta materia.

diumenge, 12 d’abril de 2015

Dues de Maluc.

1.- Fractures en el pacient gran. 
He repassat els instruments anglesos i escocessos per el maneig de les fractures de maluc arrel d’un article ( Common contraindications and interactions of drugs in orthopaedic practice, JBJS Br., VOL. 97B, No. 4, APRIL 2015)  sobre el tractament farmacològic mes freqüent en la nostre  especialitat on s’indica  la possibilitat de tractar el dolor de les fractures de maluc amb bloqueig anestèsic regional  encara que  insisteixen que aquest  no ha de  substituir mai  una operació el  mes  aviat  possible.

Per qui tingui de fer un treball de fractures de maluc en el vell o reflexionar sobre com les tracten i quins mitjans utilitzen a les illes per el seu control-estudi... aquesta info. pot ser molt interessant.

A part en el NICE trobareu un ppt interesant com a model de presentació del tema.
----------------------------------------------------------------------

The National Hip Fracture Database
Part of the Falls and Fragility Fracture Audit Programme

NICE National institute for health and care excellence
Hip fracture: The management of hip fracture in adults

NICE Pathways – Mapping our guidance

Documents en PDF:
THE CARE OF PATIENTS WITH FRAGILITY FRACTURE ( 2007)
Management of hip fracture in older people  A national clinical guideline (Escòcia, 2009)
Hip Fracture Database. National report 2013 ( GB, 2013)

--------------------------------------------------------------------------


2.- Pròtesi de maluc longevitat
 Les protesi model Spotorno son sense ciment i el model biomecànic crec que ha sigut un encert que no te altres models. Supervivencies de  de 18a.( cal cercar-ho via OVID al JBJS Britànic)
--------------------------------------------------------------------------
Survivorship of the cementless Spotorno femoral component in patients under 50 years of age at a mean follow-up of 18.4 years.Biemond, J. E.; Venkatesan, S.; van Hellemondt, G. G. The Bone & Joint Journal ISSN: 2049-4394 (C) 2015 All Rights Reserved.The Journal  of Bone and Joint Surgery, Inc. Issue: Volume 97-B(2) pgs. 145-288 February 2015 pág. 160-163 

DOI: 10.1302/0301-620X.97B2.34926